diumenge, 25 de setembre de 2011

Ratpenats i el món subterraniAvui presentem un interessant vídeo sobre els ratpenats i el món subterrani, i aprofitem per llistar les especies presents a Catalunya i recomanar-vos una pàgina del Museu de Granollers, veritables especialistes catalans en aquests mamífers.


Taxonomia dels Ratpenats

Classe Mammalia
Ordre Chiroptera (“quiròpters”) (subordre Microchiroptera)

Família Molossidae (“molòssids”)
Tadarida teniotis - Ratpenat cuallarg*

Família Rhinolophydae (“rinolòfids”)
Rhinolophus ferrumequinum - Ratpenat de ferradura gran* (2)
Rhinolophus euryale - Ratpenat de ferradura mediterrani* (2)
Rhinolophus mehelyi - Ratpenat de ferradura mitjà*
Rhinolophus hipposideros - Ratpenat de ferradura petit* (2)

Família Vespertilionidae (“vespertiliònids”)
Plecotus austriacus - Ratpenat orellut meridional*
Plecotus auritus - Ratpenat orellut septentrional*
Plecotus macrobullaris - Ratpenat orellut alpí (1)
Myotis bechsteinii - Ratpenat de Bechstein* (1)
Myotis capaccinii - Ratpenat de peus grans* (1)
Myotis myotis - Ratpenat de musell llarg* (2)
Myotis blythii - Ratpenat de musell agut* (2)
Myotis daubentonii - Ratpenat d’aigua* (2)
Myotis mystacinus - Ratpenat de bigotis* (2)
Myotis alcathoe - Ratpenat de bigotis petit (1)
Myotis emarginatus - Ratpenat d’orelles dentades* (2)
Myotis escalerai - Ratpenat de doble serrell
Nyctalus leisleri - Ratpenat nòctul petit
Nyctalus lasiopterus - Ratpenat nòctul gegant* (2)
Nyctalus noctula - Ratpenat nòctul gros (2)
Pipistrellus nathusii - Ratpenat de Nathusius o ratapinyada falsa (2)
Hypsugo savii - Ratpenat muntanyenc
Pipistrellus kuhlii - Ratapinyada de vores clares
Pipistrellus pipistrellus - Ratpenat comú
Pipistrellus pygmaeus - Ratpenat soprano*
Barbastella barbastellus - Ratpenat de bosc* (2)
Eptesicus serotinus - Ratpenat dels graners*
Miniopterus schreibersii - Ratpenat de cova* (2)

* Espècies de ratpenats protegits pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, text refós de la Llei de protecció dels animals.
(1) Espècies de ratpenats en perill d’extinció segons el Catàleg de la fauna amenaçada de Catalunya.
(2) Espècies de ratpenats vulnerables segons el Catàleg de la fauna amenaçada de Catalunya.


Grau de protecció legal
Totes les espècies es troben protegides segons el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, text refós de la Llei de protecció dels animals (categories A, B, C, D), i segons la Llei estatal 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat: amb el Catàleg nacional d’espècies amenaçades.

Segons el nou Catàleg de la fauna amenaçada de Catalunya, quatre espècies es cataloguen com en perill d’extinció: Myotis capaccinii, Myotis bechsteinii, Myotis alcathoe i Plecotus macrobullaris. I 13 espècies es cataloguen com a vulnerables: Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus euryale, Rhinolophus hipposideros, Myotis myotis, Myotis blythii, Myotis emarginatus, Myotis mystacinus, Myotis daunbentonii, Nyctalus noctula, Nyctalus lasiopterus, Pipistrellus nathusii, Miniopterus schreibersii i Barbastella barbastellus. En total són 17 espècies, que representen el 56%-58% de les espècies presents a Catalunya.


Enllaç:


1 comentari:

  1. Photos magnifiques !

    la chauve souris s'abreuvant est spectaculaire !! Félicitations.

    luc

    ResponElimina

Us animem a fer observacions per explicar, il·lustrar, o criticar el contingut d'aquest article. Moltes gràcies per la vostre col·laboració.

Circumstancialment aquesta opció resta suspesa.

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.